Home > Suntan News

Suntan Updating the VDE Certificate of Our X2 Film Capacitor-TS08H

Suntan Technology Company Limited

  • ---All Kinds of Capacitors
  • The VDE certificate of our TS08H has been updated recently to meet the latest IEC standard below.

    DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1):2014-04; EN 60384-14:2013-08
    DIN EN 60384-14/A1 (VDE 0565-1-1/A1):2017-04; EN 60384-14:2013/A1:2016
    IEC 60384-14:2013
    IEC 60384-14:2013/AMD1:2016